Tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3 (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ)

1. Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn ISC:

Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn bao gồm:

– Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của dự án phải tuân thủ Hiệp định tài trợ đã được thông qua việc giám sát và đánh giá độc lập các hoạt động của dự án, bao gồm các hoạt động: thiết kế chi tiết, đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng, quản lý thi công, quản lý tài chính, giải ngân và chính sách an toàn.

– Giám sát và đánh giá các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án thông qua việc thực hiện các Kế hoạch hành động Tái định cư, Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số, Kế Supersonic hoạch hành động giới và Kế hoạch quản lý môi trường/Quy tắc môi trường thực tiễn và đánh giá tính tuân thủ với các khung chính sách đã được phê duyệt cho dự án. Hỗ trợ, hướng dẫn các Ban quản lý trong việc thực hiện các chính sách an toàn của Dự án.

– Đưa ra đề xuất để cơ quan quản lý có thể có được các quyết định hợp lý trong việc quản lý, thực hiện và tuân thủ đối với hiệp định tài trợ nhằm đảm bảo hiệu quả và hiệu lực của dự án. Rút ra bài học cho việc thực hiện các dự án tương tự sau này.

2. Nhiệm vụ của dịch vụ tư vấn:

Nhiệm vụ của Dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn) trong các nhiệm vụ sau:

(1) Nhiệm vụ 1: Giám sát thực hiện dự án

Tư vấn ISC sẽ tiến hành các chuyến đi thực địa đến tất cả các tỉnh dự án để theo dõi các hoạt động của PIAs/PPMUs đối với các tài liệu dự án (FA, PAD, …), bao gồm: đấu thầu xây lắp, hàng hoá và dịch vụ tư vấn, nâng cao năng lực đào tạo / hội thảo, thanh toán và giải ngân, đảm bảo tuân thủ theo Hiệp định, các quy định của WB và Chính phủ, cụ thể:

– Cung cấp và vận hành hệ thống giám sát dựa trên hệ thống thông tin địa lý (Geo-Tagging) nhằm đảm bảo thông tin bao gồm dữ liệu cập nhật về các mảng kỹ thuật cũng như dữ liệu hình ảnh được cập nhật vào hệ thống MIS. Một máy chủ và phần mềm đồng bộ của Tư vấn sẽ được cài đặt tại Hà Nội vận hành hệ thống này trong thời gian thực hiện Hợp đồng. Mỗi Ban PPMU sẽ được cung cấp cho mỗi tài khoản riêng để đưa thông tin của từng tiểu dự án vào hệ thống. Tư vấn sẽ trực tiếp thảo luận và hướng dẫn các Ban PPMU, nhà thầu và chuyên gia tư vấn của tỉnh thu thập và cập nhật dữ liệu vào hệ thống cũng như vận hành hệ thống để đảm bảo hoạt động trơn tru và liên tục. Hệ thống thông tin địa lý (Geo-Tagging) do tư vấn cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư. Khi kết thúc hợp đồng, Tư vấn sẽ chuyển tất cả dữ liệu cho Chủ đầu tư.

– Theo dõi và đánh giá tiến độ chuẩn bị và phê duyệt thiết kế chi tiết.

– Theo dõi và đánh giá tình trạng và tiến độ các hoạt độngđấu thầu so với Kế hoạch Đấu thầu đã được phê duyệt và việc tuân thủ các hướng dẫn của WB.

– Theo dõi và đánh giá tiến độ xây dựng thực tế và cung cấp/lắp đặt thiết bị.

– Theo dõi và đánh giá công tác quản lý, kiểm soát chất lượng các công trình/hàng hóa (là nhiệm vụ của PIAs/PPMUs); trình tự và quy trình giám sát hiện trường, lập báo cáo hàng ngày và theo định kỳ, giám sát chất lượng nội bộ hợp đồng theo yêu cầu kỹ thuật, bao gồm kiểm tra chất lượng công việc đã hoàn thành.

– Theo dõi và đánh giá việc quản lý hợp đồng, đặc biệt là quản lý về thời gian, chất lượng và chi phí.

– Theo dõi và đánh giá việc quản lý tài chính và giải ngân theo các quy định trong Hiệp định, bao gồm phân bổ các nguồn vốn đối ứng (các nguồn vốn đối ứng của tỉnh và Trung ương).

– Hỗ trợ xây dựng năng lực về quản lý môi trường và xã hội cho các đơn vị thực hiện tiểu dự án.

(2) Nhiệm vụ 2: Kiểm toán nội bộ

Tiến hành kiểm toán nội bộ và nâng cao kỹ năng kiểm toán nội bộ cho kiểm toán viên (người được giao nhiệm vụ kiểm toán nội bộ trong CPO). Công việc cụ thể như sau:

– Thiết lập phương pháp luận kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro theo bản chất và phạm vi của dự án phù hợp với các tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ quốc tế do Viện kiểm toán nội bộ (IIA) phát hành.

– Chuẩn bị sổ tay kiểm toán nội bộ chi tiết phù hợp với dự án. Nội dung của tài liệu hướng dẫn bao gồm nhưng không giới hạn: Giới thiệu về kiểm toán nội bộ; hướng dẫn thủ tục kiểm toán nội bộ; hướng dẫn quản lý các hoạt động kiểm toán nội bộ; hướng dẫn quản lý và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ; hình thức và bảng biểu; một số minh hoạ cho thủ tục kiểm toán nội bộ trong dự án. Sổ tay kiểm toán nội bộ phải được WB và CPO thông qua.

– Đánh giá hiệu quả và năng suất của hệ thống kế toán thông qua: các giao dịch của dự án được ghi chép, phân tích, lưu trữ, và cả nguồn vốn của dự án … Xem xét sự tuân thủ các chính sách được đề ra đúng chuẩn mực theo yêu cầu của Ngân hàng Thế Giới và Chính phủ thông qua việc đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ trong việc quản lý chi phí, các hoạt động tài chính của dự án khác, tài sản được tài trợ trong dự án và các tài sản hiện có để đảm bảo không sử dụng cho các mục đích không phù hợp hoặc phi kinh tế, không hiệu quả đạt được mục tiêu của kiểm toán nội bộ, tránh gian lận và tham nhũng. Đề xuất các biện pháp cải tiến hệ thống quản lý tài chính, hệ thống kiểm toán nội bộ.

– Rà soát việc quản lý tài chính của Ban quản lý dự án theo các điều khoản, điều kiện của hợp đồng đã ký kết, xác định bất kỳ sự không tuân thủ, bất thường (kể cả cáo buộc gian lận và tham nhũng), trì hoãn và đề xuất các biện pháp khắc phục cho năm đầu tiên của hợp đồng dịch vụ.

– Chuẩn bị báo cáo kiểm toán nội bộ trên cơ sở kết quả kiểm toán nội bộ cho các dự án do WB tài trợ khác đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

– Phối hợp với các tư vấn kiểm toán khác (nếu có) trong quá trình lập kế hoạch và truyền đạt các kỹ năng kiểm toán nội bộ cho kiểm toán nội bộ được chỉ định.

– Hợp tác với các nhiệm vụ của WB trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Cung cấp các khoá đào tạo củng cố năng lực về kiểm toán nội bộ cho cán bộPIAs/PPMUs và CPMU về: (i) các nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung của các cơ quan liên quan, (ii) kiểm toán dựa trên rủi ro bằng các phương pháp thích hợp và (iii) lập tất cả kế hoạch kiểm toán và chương trình kiểm toán chi tiết cho dự án. Chương trình đào tạo bao gồm các khóa đào tạo và hội thảo. Tư vấn sẽ cung cấp đào tạo tại chỗ cũng như các khoá đào tạo thông qua các chuyến thực địa. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức 02 cuộc hội thảo (với khoảng 02 người/ đơn vị), cụ thể là:

+ Lần 1: Sau khi ban hành sổ tay kiểm toán nội bộ, Tư vấn sẽ tổ chức các cuộc hội thảo cho CPMU/PPMUs/PIAs.

+ Lần 2: Chuyên gia Tư vấn sẽ tổ chức các hội thảo lần thứ hai cho PMU/PPMUs/PIAs để tiến hành kiểm toán nội bộ.

– Tư vấn sẽ đảm bảo những người tham gia sẽ có hiểu biết và có khả năng thực hiện kiểm toán nội bộ sau khi được đào tạo.

– Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán nội bộ và trình Chủ đầu tư phê duyệt trước thời gian huy động (kế hoạch, chương trình phải gồm nội dung kiểm toán nội bộ, thời gian, thành phần hợp tác…).

(3) Nhiệm vụ 3: Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngâng hàng Thế Giới

Giám sát việc thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội dựa trên các quy định trong Khung Quản lý Môi trường và Xã hội, Khung chính sách tái định cư, Khung chính sách về Dân tộc thiểu số và Kế hoạch hành động đã được phê duyệt của từng tiểu dự án.

Trả lời