Tiến độ thi công Hồ Khe Thuyền tháng 10/2021, Tuyên Quang

Đường trên đỉnh đập
Đường hoàn trả
Mái hạ lưu đập
Mái hạ lưu đập
Mái thượng lưu đập
Nhà van cửa lấy nước
Thượng lưu đập
Thượng lưu đập
Thượng lưu đập
Cầu trên tràn xả lũ
Dốc nước tràn xả lũ
Ban chỉ huy công trường