Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Khánh Hòa và đi thực địa tại hồ Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đoàn họp với PPMU tỉnh Khánh Hòa

Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại Hồ Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Gia có mái Thượng lưu
Tràn xả lũ