Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Hà Giang và đi thực địa tại hồ Thống Nhất, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang

Họp khởi động tại PPMU Hà Giang

Do đang thời kỳ mùa mưa nên khối lượng thi công ít. Đoàn giám sát đã đi thực địa để nắm bắt tình hình thi công trên công trường.

Đang thi công mặt đập
Đắp áp trúc mái Hạ lưu đập
Vị trí mỏ đất đắp đập