Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Bắc Kạn

Tiến độ thực hiện Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bắc Kạn: tại thời điểm đoàn công tác đến làm việc, PPMU tỉnh Bắc Kạn đang trình thẩm định Hồ sơ TKBVTC_dự toàn. Do đó đoàn công tác chỉ làm việc tại văn phòng.

Một số hình ảnh đoàn công tác làm việc tại văn phòng: