Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Bắc Giang và đi thực địa tại hồ Khe Cát, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Đoàn tư vấn ISC họp với PPMU Bắc Giang
Hình ảnh thực địa hồ Khe Cát, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Hình ảnh các chuyên gia CSAT tham vấn chính quyền địa phương xã Trường Sơn, huyện Lục Nam,
tỉnh Bắc Giang