Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại hồ Rào Băng, Xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Hạng mục tràn kết hợp cầu giao thông đã thi công xong
Đang thi công gia cố mái Thượng lưu
Đang thi công tường chắn sóng
Đang thi công gia cố mái Hạ Lưu