Đoàn công tác của WB đi hiện trường Hồ Tân An, tỉnh Lào Cai

Gia cố mái Thượng lưu
Đống đá tiêu nước hạ lưu
Tràn xả lũ
Kênh lấy nước
Van lấy nước
Kế hoạch thi công
Biển báo công trường
Nội quy công trường xây dựng