Đoàn công tác của WB đi hiện trường hồ Đắk Hơ Niêng, tỉnh Kon Tum

Gia cố mái thượng lưu
Tràn cũ giữ nguyên, gia cố mái hạ lưu trồng cỏ
Dốc nước+bể tiêu năng
Van lấy nước hạ lưu
Gia cố bê tông mặt đập
Công tác huấn luyện an toàn lao động trên công trường