Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại hồ Thôm Luông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Hồ Thôm Luông nằm trên địa bàn xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hồ có dung tích W=211.000 m3, gồm có các hạng mục: Đập đầu mối, hệ thống quan trắc đập, cống lấy nước, tràn xả lũ, để bảo vệ nhà dân, đường quản lý vận hành và khu nhà quản lý vận hành.

Chi tiết