Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại hồ Trùng, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Hồ Trùng nằm trên địa bàn xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hồ chứa có dung tích W=1.091×10^6m3, tưới cho 220 ha lúa. Các hạng mục sửa chữa nâng cấp bao gồm: Đập đầu mối, hệ thống quan trắc đập, cống lấy nước, tràn xả lũ, đường quản lý vận hành và khu nhà quản lý vận hành. Riêng kênh dẫn giữ nguyên.

Chi tiết

Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại hồ Thôm Luông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Hồ Thôm Luông nằm trên địa bàn xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hồ có dung tích W=211.000 m3, gồm có các hạng mục: Đập đầu mối, hệ thống quan trắc đập, cống lấy nước, tràn xả lũ, để bảo vệ nhà dân, đường quản lý vận hành và khu nhà quản lý vận hành.

Chi tiết