Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại hồ Trùng, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Hồ Trùng nằm trên địa bàn xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hồ chứa có dung tích W=1.091×10^6m3, tưới cho 220 ha lúa. Các hạng mục sửa chữa nâng cấp bao gồm: Đập đầu mối, hệ thống quan trắc đập, cống lấy nước, tràn xả lũ, đường quản lý vận hành và khu nhà quản lý vận hành. Riêng kênh dẫn giữ nguyên.

Chi tiết