Tiến độ thi công hồ Trung Long đến tháng 10/2021, Tuyên Quang

Hình ảnh mái thượng lưu đập
Hình ảnh mái hạ lưu đập
Hình ảnh tràn xả lũ
Hình ảnh dốc nước sau tràn
Hình ảnh cống qua đường
Hình ảnh đường vận hành
Hình ảnh ban chỉ huy công trường
Hình ảnh nhà vệ sinh công trường
Hình ảnh tủ thuốc tại công trường
Hình ảnh bảng thông tin công trình
Hình ảnh biển báo công trường