Tiến độ thi công hồ R’Lôm đến tháng 10/2021, Lâm Đồng

Hình ảnh thi công cầu qua tràn
Hình ảnh thi công cống lấy nước
Hình ảnh công tác thí nghiệm tại hiện trường
Hình ảnh bãi tập kết vật liệu
Hình ảnh lán trại công trình
Hình ảnh tủ thuốc trong lán trại công trình
Hình ảnh bảng thông tin công trình