Tiến độ thi công hồ Noong Mò tháng 10/2021, Tuyên Quang

Thi công mái thượng lưu tuyến đập
Thi công mặt đập
Bãi vật liệu
Mái hạ lưu đập
Biển báo công trình
Nhà quản lý vận hành hồ
Mái thượng lưu
Thi công bê tông mặt đập
Mái hạ lưu đập
Mái hạ lưu đập
Mái hạ lưu đập
Hình ảnh mặt đập
Hình ảnh mặt đập