Tiến độ thi công hồ Nhà Giặc đến tháng 3/2022, Phú Thọ

Hình ảnh thi công mái hạ lưu đập
Hình ảnh tuyến đường mặt đập
Hình ảnh nhà van hạ lưu
Hình ảnh thi công kênh dẫn nước
Hình ảnh rãnh thoát nước
Hình ảnh tuyến đường vận hành
Hình ảnh bãi tập kết vật liệu xây dựng