Tiến độ thi công hồ Nà Tấc đến tháng 10/2021, Thái Nguyên

Hình ảnh tổng thể hoàn thiện công trình
Hình ảnh thượng lưu đập
Hình ảnh thi công đá lát khan hai vai đập
Hình ảnh thi công tường chắn sóng thượng lưu
Hình ảnh thi công mái hạ lưu đập
Thi công đống đá tiêu nước hạ lưu đập
Hình ảnh thi công gờ chắn bánh hạ lưu
Hình ảnh thi công tràn xả lũ
Hình ảnh thi công cơ đập
Hình ảnh thi công đường bên phải tràn
Hình ảnh nhà quản lý