Tiến đố thi công hồ Làng Thum đến tháng 10/2021, Bắc Giang

Hình ảnh mái thượng lưu đập
Hình ảnh nhà van thượng lưu
Hình ảnh mái hạ lưu đập
Hình ảnh nhà van hạ lưu
Hình ảnh đường mặt đập
Hình ảnh đường vận hành
Hình ảnh nhà quản lý
Bảng thông tin công trình