Tiến độ thi công hồ Kon Tu Zốp đến tháng 10/2021, Kon Tum

Hình ảnh tràn xả lũ
Hình ảnh mái đập hạ lưu và nhà van
Hình ảnh dốc nước sau tràn
Hình ảnh đường mặt đập
Hình ảnh thi công tuyến đường kết nối mặt đập
Hình ảnh công tác thì nghiệm tại hiện trường
Hình ảnh lán trại