Tiến độ thi công hồ Khuôn Nanh đến tháng 10/2021, Thái Nguyên

Hình ảnh thi công gia cố mái thượng lưu đập
Hình ảnh thi công tường chắn sóng đỉnh đập
Hình ảnh thi công mái hạ lưu đập
Hình ảnh thi công gờ chắn bánh hạ lưu
Hình ảnh thi công nhà van hạ lưu
Hình ảnh thi công đường mặt đập
Hình ảnh đường thi công kết hợp quản lý