Tiến độ thi công hồ Khuổi Sung đến tháng 3/2022, Bắc Kạn

Hình ảnh mái thượng lưu đập
Hình ảnh tràn xả lũ
Hình ảnh thi công mái hạ lưu đập
Hình ảnh dốc nước sau tràn
Hình ảnh tuyến đường mặt đập
Hình ảnh nhà van hạ lưu
Hình ảnh đống đá tiêu nước hạ lưu
Hình ảnh tuyến đường vận hành
Hình ảnh ban chỉ huy công trường
Hình ảnh bảng thông tin công trình