Tiến độ thi công hồ Khe Ráy đến tháng 10/2021, Bắc Giang

Hình ảnh mái thượng lưu đập
Hình ảnh mái hạ lưu đập
Hình ảnh tràn xả lũ
Hình ảnh dốc nước sau tràn
Hình ảnh nhà quản lý
Hình ảnh đường vận hành
Hình ảnh bảng thông tin công trình
Hình ảnh lán trại tại công trình
Hình ảnh biển báo tại công trình
Hình ảnh thùng rác tại công trình