Tiến độ thi công hồ Khe Chão đến tháng 10/2021, Bắc Giang

Hình ảnh mái đập thượng lưu
Hình ảnh mái đập hạ lưu
Hình ảnh tràn xả lũ
Hình ảnh dốc nước sau tràn
Hình ảnh kênh dẫn nước
Hình ảnh nhà quản lý vận hành
Hình ảnh ban chỉ huy công trường

Hình ảnh bảng nội quy an toàn vệ sinh lao động
Hình ảnh thùng rác tại công trường