Tiến độ thi công hồ Hố Vàng đến tháng 10/2021, Quảng Ngãi

Hình ảnh tổng thể thi công
Hình ảnh thi công đập đất gia cố mái thượng lưu
Hình ảnh mái thượng lưu đập
Hình ảnh thi công thượng lưu đập và cửa vào tràn
Hình ảnh thi công mái hạ lưu đập
Hình ảnh thi công mặt đập
Hình ảnh thi công cầu công tác qua tràn xả lũ
Hình ảnh thi công đập đất thân cống lấy nước
Hình ảnh thi công nhà van và cụm điều tiết hạ lưu
Hình ảnh thi công nhà quản lý, đường vận hành
Hình ảnh san hoàn trả bãi vật liệu
Hình ảnh bãi tập kết máy thi công
Hình ảnh biển báo, bảng thông tin công trình