Tiến độ thi công hồ Đồng Vạt đến tháng 10/2021, Quảng Bình

Hình ảnh thi công mái đập thượng lưu
Hình ảnh thi công mái đập hạ lưu
Hình ảnh thi công nhà van hạ lưu
Hình ảnh thi công đường mặt đập
Hình ảnh thi công tuyến đê quây
Hình ảnh thi công tràn xả lũ
Hình ảnh thi công cống lấy nước
Hình ảnh thi công cống qua đường
Hình ảnh công tác thí nghiệm tại hiện trường