Tiến độ thi công hồ Đồng Suôn đến tháng 10/2021, Quảng Bình

Hình ảnh bảng thông tin công trình
Hình ảnh mái đập thượng lưu
Hình ảnh mái đập hạ lưu
Hình ảnh đống đá tiêu nước hạ lưu
Hình ảnh nhà van hạ lưu
Hình ảnh thi công dốc nước sau tràn
Hình ảnh thi công tuyến đường kết nối mặt đập
Hình ảnh công tác thí nghiệm tại hiện trường