Tiến độ thi công hồ Dầu Tiếng đến tháng 10/2021, Tây Ninh

Hình ảnh thi công sân phủ thượng lưu
Hình ảnh thi công đào đắp mái thượng lưu
Hình ảnh thi công mái thượng lưu
Hình ảnh thi công mái hạ lưu
Hình ảnh thi công tường chắn sóng
Hình ảnh thi công rãnh thoát nước hạ lưu
Hình ảnh lán trại tại công trường
Hình ảnh bình chữa cháy
Hình ảnh tủ thuốc tại công trình
Hình ảnh biển báo công trường