Tiến độ thi công hồ Đạ Sa đến tháng 10/2021, Lâm Đồng

Hình ảnh tổng thể thi công công trình
Hình ảnh gia cố mái thượng lưu đập
Hình ảnh dẫn dòng thi công
Hình ảnh thi công cống lấy nước và nhà van
Hình ảnh công tác thí nghiệm tại hiện trường
Hình ảnh tủ thuốc tại công trình
Hình ảnh bảng thông tin công trình