Tiến độ thi công hồ Đạ Bo B đến tháng 10/2021, Lâm Đồng

Hình ảnh thượng lưu đập đất
Hình ảnh hạ lưu đập đất
Hình ảnh tràn xả lũ
Hình ảnh nhà quản lý vận hành
Lán trại và ban chỉ huy công trình
Hình ảnh bảng thông tin công trình
Hình ảnh tủ thuốc tại công trình
Hình ảnh biển chỉ dẫn và biển báo công trình