Tiến độ thi công hồ Bản Cưởm đến tháng 10/2021, Lạng Sơn

Hình ảnh mái thượng lưu
Hình ảnh mái hạ lưu
Hình ảnh nhà van
Hình ảnh cống lấy nước
Hình ảnh cửa lấy nước thượng lưu
Hình ảnh thi công cống qua đường
Hình ảnh lán trại tại công trường
Hình ảnh nhà quản lý
Hình ảnh thi công đường quản lý
Hình ảnh nhà vệ sinh công trường
Hình ảnh tủ thuốc tại công trường
Hình ảnh bảng thông tin công trình
Hình ảnh biển báo công trường