Tiến độ thi công hồ Ao Sen tháng 10/2021, Thanh Hóa

Hình ảnh thi công đường trên mặt đập
Hình ảnh thi công đường trên mặt đập
Công tác thí nghiệm hiện trường
Thi công tràn xả lũ
Thi công gia có mặt đập thượng lưu
Thi công tuyến đập
Cầu giao thông trên tràn
Dốc nước sau tràn
Thi công gia có mặt đập thượng lưu