Tiến độ Thi công Hồ Ao Búc tháng 10/2021, Tuyên Quang

Mái đập hạ lưu
Mái đập hạ lưu
Mái đập hạ lưu
Hình ảnh mặt đập
Dốc nước sau tràn
Mặt đập và cầu công tác trên tràn
Mặt đập và cầu công tác trên tràn
Mái đập nhìn từ thượng lưu
Tủ thuốc
Nội quy công trường
Biển báo
Nhà vệ sinh