Kết quả giám sát dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Phú Thọ

Ngày 25/4/2019, Đoàn Tư vấn giám sát ISC đã đi kiểm tra thực địa công tác triển khai xây dựng các hồ đập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tiểu dự án WB8 tỉnh Phú Thọ đang triển 02 tiểu dự án:

– Tiểu dự án giai đoạn 1 có 1 hồ (Hồ Ban) được thực hiện tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

+ Tình hình thực hiện: Đang thi công đạt khoảng 20% khối lượng.

– Tiểu dự án 2 (13 hồ chứa): đã xong KSTK đang trình bộ NN&PTNT và CPO.

Ban quản lý dự án đã có cơ cấu tổ chức với đầy đủ các bộ phận chuyên trách.

Ban quản lý dự án thuê đơn vị TVGS riêng biệt có đủ tư cách pháp nhân giám sát thi công xây dựng công trình.

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập Bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

Trả lời