Họp khởi động tại PPMU Nghệ An, sau đó đi thực địa hồ Thành của TDA4, tỉnh Nghệ An

Họp Khởi động tại PPMU tỉnh Nghệ An

Hồ Thành thuộc TDA4 của tỉnh Nghệ An. Hồ Thành đã thi công xong và được bàn giao đưa vào sử dụng.

Gia cố mái Hạ Lưu đập
Tường chắn sóng và bê tông mặt đập
Cống lấy nước thượng lưu
Nhà quản lý vận hành