Hiện trường thi công Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Lào Cai