Đoàn Tư vấn ISC kiểm tra, giám sát thực địa các hồ đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 09/5/2019, Đoàn Tư vấn ISC đã đi kiểm tra, giám sát thực địa các hồ đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tiểu dự án WB8 tỉnh Nghệ An đang triển 4 tiểu dự án:

– Tiểu dự án 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

+ Tình hình thực hiện Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang là Đang trong quá trình thi công.

– Tiểu dự án 2: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Sân, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

+ Tình hình thực hiện: Đang trong quá trình thi công.

– Tiểu dự án 3 (13 hồ): Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước: La Ngà, Thanh Thủy, hồ 271, Hóc Ngẹt, Khe Dung, Hồ 3/9, Đồn Húng, Kẻ Sặt, Hồ Tuần, Khe Du, Hòn Mát, Rào Băng, Khe Dứa.

+ Tình hình thực hiện: Ban QLDA không báo cáo và cung cấp hồ sơ.

– Tiểu dự án 4 (12 hồ): Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước: Ba Khe, Hồ Thành, Đồng Nên, Khe Bưởi, Khe Chùa, Hố Lở, Xuân Nguyên, Điểm mới, Tân Hòa, Hồ Xó, Làng Sình, Trúc Đồng.

+ Tình hình thực hiện: Ban QLDA không báo cáo và cung cấp hồ sơ.

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An:

– Có đầy đủ các quyết định bổ nhiệm và phân công công tác cho từng thành viên.

– Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An kiêm nghiệm luôn Giám sát thi công xây dựng công trình (Có QĐ phân công nhiệm vụ cho cán bộ giám sát).

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập Bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

Trả lời