Đoàn tư vấn ISC đi kiểm tra thực địa các đập tỉnh Tuyên Quang

Ngày 03/5/2019 đoàn tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ đã đi kiểm tra thực địa và giám sát công tác thực hiện dự án các hồ, đập tại tỉnh Tuyên Quang.

Tiểu dự án WB8 tỉnh Tuyên Quang đang triển khai thi công đợt 1: Hồ Ngòi Là 2, Đã thi công xong hạng mục tràn xả lũ và cầu qua tràn, gia cố mái hạ lưu, khoan phụt xử lý nền và thân đập. Đang thi công dở dang gia cố mái thượng lưu, nhà quản lý và đường trên mặt đập.

Đợt 2 gồm 13 hồ các loại đã xong KSTK đang trình bộ NN&PTNT và CPO.

Ban quản lý dự án đã có cơ cấu tổ chức với đầy đủ các bộ phận chuyên trách.

TVGS thuê đơn vị TVGS riêng biệt có đủ tư cách pháp nhân.

Trả lời