Đoàn ISC làm việc tại ban quản lý dự án NN – PTNT tỉnh Quảng Nam và hình ảnh thực tế thi công hồ Hố Lau, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Hình ảnh đoàn ISC làm việc với PPMU Quảng Nam
Đập phụ đang được thi công hoàn thiện
Mái thượng lưu đập
chân dầm khóa mái thượng lưu đập đang thi công

Hình ảnh tường tràn thoát lũ đã thi công xong
Mái hạ lưu đập chính vẫn chưa thi công
Mái thượng lưu đập chính vẫn chưa thi công. Đang đắp đê quai để thi công cống