Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Vĩnh Phúc và đi thực địa tại hồ Trại Trâu, xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Họp tại PPMU tỉnh Vĩnh Phúc

Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại Hồ Trại Trâu, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Về cơ bản công tác thi công đã hoàn thành.

Hạng mục gia cố mái Thượng Lưu đã hoàn thành.
Tường chắn sóng , bê tông mặt đập đã hoàn thành
Hạng mục gia cố mái Hạ lưu
Hạng mục dốc nước