Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Tuyên Quang và Nhóm Chính sách an toàn Xã hội đã đi thực địa tại hồ Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn.

Họp khởi động tại PPMU tỉnh Tuyên Quang
Hồ Ngòi Là 2 tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã thi công xong các hạng mục đầu mối và PPMU tỉnh Tuyên Quang đã bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác vận hành_Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang. Hiện nay đối với hạng mục bổ sung: Sửa chữa nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành kết hợp với cứu hộ, cứu nạn hồ Ngòi Là 2 (Điểm đầu từ Km5 đường Tuyên Quang đi Hà Giang vào đập đầu mối hồ Ngòi Là 2 kết nối với tuyến đường từ hồ Ngòi Là 2 đi hồ Ngòi Là 1): PPMU đang đề nghị Ban CPO báo cáo với nhà tài trợ (WB) chấp thuận cho Chủ đầu tư ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng với nhà thầu cũ để đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2020.
Qui định hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Ngòi Là 2
Phỏng vấn hộ Hà Thị Hoa, hộ di dời để thi công hồ Ngòi Là 2