Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Thanh Hóa và đi thực địa tại hồ Bai Mạ, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Đoàn họp tại PPMU Thanh Hóa

Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại Hồ Bai Mạ, xã Thành Thọ, huyện Yên Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Gia cố mái Thượng lưu đã thi công xong
Hạng mục Tràn kết hợp cầu giao thông
Kênh xả của Tràn và Bể tiêu năng
Bê tông mặt đập đã thi công. Tường chắn sóng chưa thi công