Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Tây Ninh

Tiểu dự án Nâng cấp sửa chữa an toàn đập (WB8) tỉnh Tây Ninh chỉ có 1 hồ Dầu Tiếng. Đây là công trình hồ chứa nước có dung tích rất lớn, với cấp công trình Đặc biệt. Tại thời điểm đoàn giám sát làm việc, PPMU đang tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu gói xây lắp. Do đó đoàn giám sát chỉ làm việc tại văn phòng của PPMU tỉnh Tây Ninh.

Đoàn giám sát họp tại văn phòng

Một số hình ảnh của hồ Dầu Tiếng: