Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Nghệ An và đi thực địa tại hồ Khe Dứa

Đoàn họp tại PPMU tỉnh Nghệ An

Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại Hồ Khe Dứa, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Tiến độ thi công cơ bản đã hoàn thành, đạt 95% khối lượng.

Gia cố mái thượng lưu
Gia cố mái hạ lưu
Bê tông mặt đập và tường chắn sóng đã hoàn thành
Bê tông mặt đập