Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Kon Tum và đi thực địa tại hồ Đắk Hơ Niêng

Đoàn tư vấn ISC làm việc với PPMU Kon Tum
Hình ảnh họp tổng kết tại PPMU Kon Tum giữa đoàn tư vấn ISC với CPMU và PPMU Kon Tum
Hình ảnh hiện trường hồ Đắk Hơ Niêng
Cán bộ CSAT làm việc tham vấn với các hộ dân tại hồ Đắk Hơ Niêng