Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại hồ Trùng, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Hồ Trùng nằm trên địa bàn xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hồ chứa có dung tích W=1.091×10^6m3, tưới cho 220 ha lúa. Các hạng mục sửa chữa nâng cấp bao gồm: Đập đầu mối, hệ thống quan trắc đập, cống lấy nước, tràn xả lũ, đường quản lý vận hành và khu nhà quản lý vận hành. Riêng kênh dẫn giữ nguyên.

Hiện tại hồ Trùng chưa triển khai thi công. Một số hình ảnh hiện trạng của hồ Trùng:

Hiện trạng mặt đập cũ
Hiện trạng mái Thượng lưu đập
Hiện trạng cống lấy nước cũ
Hiện trạng kênh xả cũ