Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại hồ Đập Tuần, Xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Hồ Đập Tuần đã thi công xong, một số hình ảnh của các hạng mục:

Mặt đập đã thi công xong
Gia cố mái thượng lưu đập
Gia cố mái hạ lưu đập
Tường chắn sóng và gia cố mái thượng lưu
Hạng mục Dốc nước
Bê tông mặt đập đã thi công xong