Cập nhật tiến độ thi công Hồ 725 – Đak Lak qua hình ảnh tháng 9 năm 2021

Hình ảnh biển báo công trường
Hình ảnh tiến độ thi công trên công trường
Hình ảnh tổng quan hồ 275
Hạng mục tràn xả lũ
Hạng mục cầu qua tràn
Hạng mục công lấy nước
Hạ lưu đập
Đường giao thông kết nối với đập

Trả lời