Cập nhật hình ảnh thi công hồ Đồng Bể – Thanh Hóa

Biển thông tin dự án hồ Đồng Bể – Thanh Hóa
Ảnh chụp 07/05/2019
Đỉnh Đập hồ Đồng Bể – Thanh Hóa
Ảnh chụp 07/05/2019
Lán trại công trường đập hồ Đồng Bể – Thanh Hóa
Ảnh chụp 07/05/2019
Đập tràn hồ Đồng Bể – Thanh Hóa
Ảnh chụp 07/05/2019

Trả lời