Cập nhật hình ảnh thi công hồ Đại Thắng – Hòa Bình

Đập hồ Đại Thắng – Hòa Bình
Chụp ngày 23/05/2019
Đập hồ Đại Thắng – Hòa Bình
Chụp ngày 23/05/2019
Đập tràn hồ Đại Thắng – Hòa Bình
chụp ngày 23/05/2019
Đập tràn hồ Đại Thắng – Hòa Bình
Chụp ngày 23/05/2019
Đỉnh đập hồ Đại Thắng – Hòa Bình
Chụp ngày 23/05/2019

Trả lời