Các báo cáo giám sát lần 1

  1. Báo cáo giám sát thực hiện dự án

2. Báo cáo giám sát môi trường

3. Báo cáo kiểm toán nội bộ

4. Báo cáo chính sách an toàn xã hội