Báo cáo nhanh Phú Thọ

Đoàn tư vấn ISC làm việc với PPMU Phú Thọ

Kết quả giám sát Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8),

tỉnh Phú Thọ

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập Bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số /CPO-WB8 ngày /5/2019 của Ban CPO)

I. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN:

I.1 Thông tin chung:

Tiểu dự án WB8 tỉnh Phú Thọ đang triển 02 tiểu dự án:

– Tiểu dự án giai đoạn 1 có 1 hồ (Hồ Ban) được thực hiện tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

+ Tình hình thực hiện: Đang thi công đạt khoảng 20% khối lượng

– Tiểu dự án 2 (13 hồ chứa): đã xong KSTK đang trình bộ NN&PTNT và CPO.

Ban quản lý dự án đã có cơ cấu tổ chức với đầy đủ các bộ phận chuyên trách.

Ban quản lý dự án thuê đơn vị TVGS riêng biệt có đủ tư cách pháp nhân giám sát thi công xây dựng công trình.

Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý.

Về hồ sơ thiết kế: Toàn bộ hồ sơ thiết kế đã được thông qua thấm tra, thấm định và phê duyệt, tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ đoàn TVGS đọc lập bên thứ 3 đề nghị xem xét lại và tính toán bổ sung các hạng mục sau:

Công trìnhHồ Ban: Tường cánh thượng lưu cống lấy nước bằng bê tông không có cốt thép kết cấu không hợp lý, trong phụ lục tính toán bản đáy bố trí thép D=12, a=20cm, bản vẽ và thi công không có cốt thép nên sẽ bị nứt bản đáy.

Hạng mục tràn xả lũ: Kết cấu từ tường cánh thượng lưu, cầu qua tràn, thân dốc nước và bể tiêu năng sai cơ bản. Phụ lục tính toán áp lực đất chỉ mới tính từ đỉnh tường xuống thiếu áp lực đất của mái nghiêng từ đỉnh tường lên đến mặt đất. Hiện tại tràn đang thi công dở dang. Đề nghị xem xét tính toán lại để công trình bảo đảm ốn định lâu dài.

Về thi công hiện trường: Đơn vị thi công cũng như Tư vấn giám sát hiện trường năng lực yếu, tay nghề chuyên về giao thông, hồ sơ quản lý chất lượng kiểm tra không có ở hiện trường. Thép đưa vào thi công còn thanh nguyên nhưng đã han rỉ.

Đầm đập đất bằng lu đầm đường.

Tất cả những vấn đề trên đoàn TVGS bên thứ 3 đã họp bàn và đề nghị PPMU chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét và chấn chỉnh lại để công trình chất lượng.

I.2. Đấu thầu và quản lý hợp đồng:

1. Thực trạng:

1.1. Đấu thầu:

a. TDA 1:

– Tư vấn và phi tư vấn: Đã thực hiện xong toàn bộ 8/8 gói thầu.

– Xây lắp: Đã trao thầu gói thầu xây dựng hồ Ban

b. TDA 2:

Chỉ mới trao thầu 02 gói đó là Tư vấn lập FS&ATĐ và gói thầu các chính sách an toàn môi trường xã hội.

1.2. Quản lý hợp đồng:

Giá trị giải ngân khoảng 6,135 tỷ đồng/Tổng giá hợp đồng 20,274 tỷ đồng. Trong đó:

– Tư vấn và phi tư vấn: Giải ngân cho 6/8 gói với giá trị là 4,035 tỷ.

– Xây lắp: Chỉ mới tạm ứng theo hợp đồng với giá trị là 2,1 tỷ

2. Một số phát hiện.

2.1. Đấu thầu:

– Trong HSMT yêu cầu về loại thiết bị chưa quy định rõ chủng loại thiết bị phù hợp đặc thù công trình xây dựng.

– Công tác tập hợp hồ sơ chưa được chú trọng, thiếu các tài liệu pháp lý đóng kèm theo báo cáo xét thầu.

– Tổ chuyên gia chỉ có 2 thành viên nên có thể dẫn đến việc kết quả đánh giá khó thống nhất trong trường hợp không cùng quan điểm

2.2. Quản lý hợp đồng:

a. Quản lý tiến độ và chất lượng: Xem nhận xét của CG giám sát thi công. Tuy nhiên có một lưu ý đó là nhà thầu chưa lập tiến độ thi công chi tiết các hạng mục đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công tổng thể.

b. Quản lý chi phí đầu tư trong quá trình xây dựng:

– Tư vấn và phi tư vấn: Tuân thủ và đảm bảo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, có 1 vấn đề quan ngại đó là không đủ vốn đối ứng để thanh toán cho các gói thầu và trong thanh toán có sự thiếu công bằng giữa các nhà thầu (có đơn vị thanh toán đến 97%, nhưng có đơn vị chưa được thanh toán)

– Xây lắp: Do hợp đồng chỉ mới tạm ứng nên đánh giá được tính tuân thủ trong công tác quản lý chi phí.

c. ATLĐ và VSMT: Xem nhận xét của CG giám sát thi công và CG môi trường.

ơ

3. Nguyên nhân

+ Về công tác đấu thầu: Sơ xuất, chủ quan trong khâu lập và thẩm định hồ sơ mời thầu.

+ Về quản lý quản lý hợp đồng:

– Đối với nhà thầu: (i) Công nhân kỹ thuật không tuân thủ các quy định về kỹ thuật thi công; (ii) Cán bộ phụ trách kỹ thuật hạn chế về số lượng, buông long quản lý và thiếu tinh thần trách nhiệm.

– Đối với TVGS: (i) Do số lượng cán bộ giám sát tại hiện trường mỏng; (ii) Buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách; (iii) Năng lực thực hiện của cán bộ/đơn vị TVGS có phần hạn chế.

– Đối với Ban QLDA/CĐT: Tin tưởng, ủy quyền cho đơn vị TVGS mà thiếu sự kiểm tra sát giám quá trình thực hiện.

4. Giải pháp đề xuất:

– Để làm tốt công tác đấu thầu cần: Bổ sung thêm số lượng thành viên tổ chuyên gia và các bước thực hiện đấu thầu cần được xem xét cẩn trọng.

– Cải thiện công tác quản lý chất lượng cần: (i) Rà soát hoàn thiện và đưa ra các giải pháp khắc phục các sai sót trong quá trình thực hiện; (ii) Xem xét, đánh giá lại khả năng thực hiện của các đơn vị TVGS nếu cần bổ sung thêm nhân sự hoặc thay thế;

– Để đảm bảo tiến độ tại các gói thầu cần yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết và thực tế để theo dõi quản lý.

– Nhà thầu cần tuân thủ đúng các cam kết và biện pháp đảm bảo ATLĐ và VSMT như trong Hồ sơ đề xuất.

– Chủ đầu tư cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

II – KIỂM TOÁN NỘI BỘ:

1. Thực trạng

Tiểu dự án WB8 tỉnh Phú Thọ đang triển khai thi công bao gồm 14 hồ các loại.

Tổng giá trị giải ngân lũy kế đến 31/12/2018 là 6.140 triệuđồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý.

a. Phát hiện

– Một số gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng tỉnh đã thực hiện xong nhưng chưa thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.

– Tính đến thời điểm kiểm toán (26/4/2019), Dự án chưa có Biên bản đối chiếu công nợ phải trả (dư có TK 331) đối với các nhà thầu tại thời điểm cuối năm tài chính.

– Chỉ tiêu “Phải trả người bán” – Mã số 312 trên Bảng cân đối kế toán được trình bày theo số thuần của số dư có và số dư nợ TK 331 – phải trả người bán.

– Trong năm Ban quản lý dự án chưa ghi nhận một số các chi phí như: lương, phụ cấp, văn phòng phẩm, công tác phí…

b. Nguyên nhân

– Do nguồn vốn đối ứng chưa được bố trí kịp thời và nhà thầu gặp khó khăn trong quá trình lập hồ sơ thanh toán.

– BQLDA đã thực hiện gửi BB đối chiếu công nợ nhưng chưa nhận được phản hồi.

– BQLDA chưa trình bày BCTC theo quy định hiện hành.

– Nguồn vốn đối ứng chưa được bố trí kịp thời theo tình hình thực hiện dự án. Do hầu hết các cạn bộ trong Ban đều là kiêm nhiệm nên BQLDA ưu tiên dành nguồn vốn đối ứng cho các công việc cấp thiết khác như thanh toán tiền cho các nhà thầu.

c. Giải pháp

– BQLDA cần làm việc với các cơ quan hữu quan để vốn đối ứng được bố trí kịp thời theo nhu cầu của BQLDA, đồng thời phối hợp với nhà thầu để tìm ra và giải quyết các khó khăn trong quá trình lập hồ sơ thanh toán.

– BQLDA cần tiếp tục tiến hành đối chiếu số dư công nợ với nhà thầu tại thời điểm cuối năm và tiến hành điều chỉnh chênh lệch nếu có.

– Kế toán phản ánh lại số dư có TK 331 trên chỉ tiêu “Phải trả người bán” – Mã số 312 và số dư nợ TK 331 trên chỉ tiêu “Trả trước cho người bán” – mã số 122 trên Bảng cân đối kế toán

– BQLDA cần làm việc với các cơ quan hữu quan để vốn đối ứng được bố trí kịp thời theo nhu cầu của BQLDA.

III. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI.

III.1. Về Tái định cư:

Thực trạng

1. Tiểu dự án WB8 tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1 có 1 hồ (Hồ Ban) được thực hiện tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tiểu dự án giai đoạn 2 sẽ cải tạo nâng cấp 13 hồ đập, đã tuyển chọn xong tư vấn lập báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội và đã trình CPO để xem xét và phê duyệt. Theo báo cáo tiến độ của PPMU Phú Thọ ngày 25/4/2019, hiện nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tiểu dự án giai đoạn 1 của công trình Hồ ban theo phương án được UBND huyện Cẩm Khê duyệt tại Quyết định số 3209/QD-UBND ngày 31/10/2018 đã hoàn thành xong. Ban quản lý dự án thông qua Ban bồi thường tái định cư huyện đã chi trả toàn bộ kinh phí được duyệt cho các hộ dân (1,31 tỷ đồng) vào ngày 19/1/2019 và đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Tổng số có 21 hộ dân và UBND xã Tiên Lương bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án với tổng diện tích thu hồi là 3.885,8 m2 đất các loại.

1. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 4/2019, tư vấn tái định cư ISC đã tới làm việc tại ban quản lý dự án tỉnh Phú Thọ và đi thực địa tại Hồ Ban.

Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý.

a.Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng:

– Quy trình công bố thông tin và tham vấn cộng đồng tuân thủ theo yêu cầu của WB. Việc phổ biến thông tin được phối hợp rất tốt giữa Ban quản lý dự án, hội đồng đền bù và UBND xã Tiên Lương. Toàn bộ người bị ảnh hưởng là người Kinh.

– Không phát tờ thông tin dự án theo yêu cầu trong chính sách an toàn của WB. Việc công bố thông tin được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh của xã và qua các cuộc họp dân.

b. Kiểm kê tài sản bị thiệt hại và lập phương án bồi thường

– Việc áp giá bồi thường được thực hiện theo các căn cứ pháp lý của Chính phủ và của Tỉnh. Tư vấn đã kiểm tra mẫu một số quyết định bồi thường hộ gia đình và thấy việc áp giá là chính xác.

– Quá trình kiểm đếm được thực hiện công khai và theo đúng quy định, người dân được tham gia vào quá trình kiểm đếm. Đoàn kiểm đếm có trưởng thôn, chính quyền xã, hội đồng bồi thường và cán bộ của PPMU.

c. Chi trả tiền bồi thường

– Việc chi trả bồi thường đúng theo quy định của Việt Nam, được thực hiện công khai tại Ủy ban nhân dân xã, có đại diện của Ban đền bù, ban quản lý dự án tỉnh Phú Thọvà Ủy ban nhân dân xã tham gia. Các hộ bị ảnh hưởng được cấp biên bản kiểm kê tài sản, phương án bồi thường hỗ trợ, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, quyết định thu hồi đất, các hộ ký nhận tiền đền bù và được cấp một tờ biên nhận.

d. Giám sát nội bộ

– PPMU Phú Thọ cử cán bộ chuyên trách tham gia phối hợp với Hội đồng Đền bù Tái định cư, để nắm bắt vấn đề báo cáo giám đốc dự án và đưa thông tin vào các báo cáo tiến độ định kỳ.

– Cán bộ chuyên trách của PPMU theo dõi sát sao quá trình thực hiện đền bù giải tỏa mặt bằng.

e. Hỗ trợ người dễ bị tổn thương và ổn định nâng cao đời sống

– Có 1 hộ dễ bị tổn thương thuộc diện hộ nghèo của tiểu dự án Phú Thọ, tỉnh không có chính sách riêng cho các hộ này theo yêu cầu chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới (WB), họ được hưởng chế độ theo các chương trình chung của nhà nước và của tỉnh

– Các khoản hỗ trợ ổn định nâng cao đời sống đã được tính thành tiền và đưa vào đơn giá đền bù, không có chương trình riêng.

– Theo nội dung phỏng vấn sâu các hộ dân thì giá bồi thường là thấp so với thị trường.

f. Khiếu kiện, khiếu nại

– Hiện nay UBND Xã chưa nhận được đơn thư khiếu nại nào của các hộ dân về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng. Người dân ủng hộ dự án vì họ nhận thấy lợi ích từ việc nâng cấp đập và được xây các tuyến đường mới (đường nối giữa các đập và làm đường quản lý, đổ bê tông rộng 5m) vì hiện nay là đường đất, đi lại khó khăn vào mùa mưa.

– Ý kiến của những hộ bị ảnh hưởng về tác động của quá trình nâng cấp sửa chữa công trình: Quá trình thi công gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, bụi bẩn và tiếng ồn của xe chở vật liệu ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân, việc điều tiết nước tưới cũng bị hạn chế. Do vậy, người dân mong muốn đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình để người dân thuận tiện trong việc đi lại.

g. Các vấn đề khác tại PPMU

– Về năng lực cán bộ PPMU Phú Thọ: Các vấn đề chính sách an toàn chưa được chú trọng và chưa được các cơ quan thực hiện hiểu rõ. PPMU Phú Thọmong muốn được hướng dẫn thêm về giám sát chính sách an toàn xã hội.

– PPMU Phú Thọ giao một cán bộ chuyên trách vấn đề tái định cư của PPMU Phú Thọ, theo sát công việc và xây dựng mối quan hệ và kết nối rất tốt và chặt chẽ giữa Ban Quản lý Dự án, Hội đồng Bồi thường và Ủy ban Nhân dân Xã trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

– Việc lưu trữ văn bản giấy tờ: rất đầy đủ.

III.2. Giới và Dân tộc thiểu số:

1. Thực trạng

a. Kết quả 1: Nâng cao an toàn đập, cải thiện điều kiện thủy lợi

Các chỉ số đã đạt

Phú Thọ cũng đã có tuyển lao động là các hộ bị ảnh hưởng được tham gia lao động phổ thông. Những hộ gia đình bị ảnh hưởng ngay gần khu hồ đập nếu có nhu cầu lao động phổ thông thường được các nhà thầu tuyển dụng.

Hộp: Phỏng vấn hộ bị ảnh hưởng/lao đông phổ thông – Hồ Bàn – Phú Thọ

Cô: Nguyễn Thị L– 48 tuổi

Nhà cô L là một trong số các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án. Nhà cô nằm ngay sát nhà/lán trại của nhà thầu. Cô được nhà thầu tuyển dụng vào làm cấp dưỡng, nấu cơm cho cán bộ công nhân viên, lao động từ tháng 2/2019 .Công việc chính: Hàng ngày quét dọn, nấu 3 bữa cơm cho 15-16 cán bộ công nhân nhà thầu. Thu gom rác thải sinh hoạt của cán bộ công nhân nhà thầu đem về vườn nhà xử lý (đốt) vì địa phương chưa có đội thu gom và xử lý rác.

Lương của cô L là 4 triệu/tháng, không có hợp đồng, không đóng bảo hiểm, không khám sức khỏe định kỳ.

Các chỉ số chưa đạt/chưa thực hiện:

– Chưa có số liệu thống kê về việc ưu tiên hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương tham gia vào lao động phổ thông. Chưa có sự kết nôi giữa nhà thầu và chính quyền địa phương các xã

b. Kết quả 2: Tăng cường năng lực cho người dân để khai thác lợi thế của tiểu dự án

Chưa thực hiện hoạt động của kết quả này để đạt Tối thiểu 30% phụ nữ tham gia vào các buổi học khuyến nông

c. Kết quả 3: Nâng cao nhận thức về các tệ nạn xã hội tiềm năng cho các đối tượng dễ bị tổn thương

– Chưa thực hiện: Chương trình phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người:

– Chưa thực hiện: Chương trình giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng: Thông tin về giảm thiêu rủi ro sẽ được chuyển tới các xã, thôn BAH bởi dự án sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia với trọng tâm là các hộ nghèo và các hộ dễ bị tổn thương (ví dụ nhóm người DTTS, hộ gia đình có chủ hộ là nữ, hộ có người già, người tàn tật)

– Chưa thực hiện: Các tài liệu, thông tin phải phù hợp về ngôn ngữ, văn hóa và giới, đặc biệt cần phải dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc tùy thuộc vào từng vùng;

– Chưa thực hiện: Hội phụ nữ, đại diện trung tâm phòng chống HIV/AIDS và xã sẽ đào tạo các tuyên truyền viên cho mỗi xã/thôn trong vùng dự án.

– Chưa thực hiện: Chương trình sẽ được thực hiện tại các thôn và trong phiên chợ thông qua phân phát tài liệu dự án, tài liệu về chương trình và sử dụng loa phóng thanh

Chương trình giảm thiểu nguy cơ trong quá trình xây dựng:

– Chưa thực hiện: PMU và nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với các dịch vụ y tế ở xã, huyện để triển khai các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo, phòng, chuẩn đoán và điều trị bệnh cho người lao động.

– Chưa thực hiện: Tất cả các chương trình và tài liệu được xây dựng có lồng ghép các vấn đề giới, bao gồm tính dễ bị tổn thương và nhu cầu của nam và nữ.

– Chưa thực hiện: Nhà thầu sẽ: Triển khai các chương trình tăng cường nhận thức cho người lao động và cộng đồng bao gồm thông tin, giáo dục, tuyên truyền đề cập đến vấn đề lây nhiễm HIV và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa.

– Chưa thực hiện: Tư vấn miễn phí và khuyến khích người lao động xét nghiệm HIV để đảm bảo rằng tất cả họ biết về tình trạng sức khỏe của mình.

– Chưa thực hiện: Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế và động viên những người nhiễm HIV thừa nhận họ đã nhiễm HIV;

– Chưa thực hiện: Cung cấp các thiết bị y tế (phát bao cao su miễn phí) cho công nhân tại lán trại;

Tuy nhiên về phía các nhà thầu cũng đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho các công nhân viên và cũng đã có tư vấn cho các cán bộ công nhân viên, lao động tìm đến trạm y tế xã khi cần thiết cần được tư vấn. Tại các nhà thầu chưa có cán bộ chuyên trách, kinh nghiệm tập huấn, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục

d)Kết quả 4: Quản lý dự án

– Chưa thực hiện: Đào tạo/tập huấn nâng cao nhận thức về Giới sẽ được cung cấp cho nhân viên Ban QLDA, các tổ chức địa phương và các nhà thầu.

– Chưa thực hiện: Tất cả các hoạt động phát triển năng lực sẽ bao gồm các mục tiêu cho phụ nữ tham gia và dân tộc thiểu số.

III. 3. Về Dân tộc thiểu số: Không có

III.4. VỀ MÔI TRƯỜNG

1. Khối lượng công việc và tiến độ thi công

Dự án do Sở NN & PTNT Phú Thọ làm chủ đầu tư, và giao cho Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng NN&PTNT Phú Thọ quản lý. Dự án hiện đang triển khai thi công giai đoạn 1 với công trình Hồ Ban thuộc xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê. Khối lượng thi công đến nay ước đạt khoảng 30%. Giai đoạn 2 gồm 13 hồ các loại và hiện đã hoàn thành việc khảo sát thiết kế và đang trình bộ NN&PTNT, CPO phê duyệt.

2. Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

– Ban quản lý dự án (PPMU) Phú Thọ đã có cơ cấu tổ chức với đầy đủ các bộ phận chuyên trách khác nhau, trong đó có 1 cán bộ phụ trách về an toàn môi trường và xã hội.

– Cán bộ phụ trách về an toàn môi trường của tư vấn giám sát và nhà thầu thi công tại thời điểm đoàn kiểm tra không có mặt tại công trường

3. Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn giám sát

TT

Phát hiện

Khuyến nghị

1

Tổ chức nhân lực và tập huấn về an toàn môi trường:

– Nhà thầu chưa bố trí cán bộ làm công tác an toàn môi trường cho công trình dự án

– Nhà thầu chưa tập huấn về an toàn môi trường và vệ sinh trên công trường thi công cho công nhân

Tư vấn giám sát thi công cần bố trí cán bộ chuyên trách về công tác an toàn môi trường và vệ sinh lao động. Cán bộ chuyên trách này phải có đầy đủ năng lực chuyên môn về lĩnh vực an toàn môi trường và phải thường xuyên có mặt trên công trường đề giám sát nhà thầu thi công

– Nhà thầu thi công phải bố trí ít nhất 01 cán bộ làm kiêm nhiệm công tác an toàn môi trường và vệ sinh công trường. Các cán bộ này phải được tập huấn về an toàn môi trường và phải hiểu được các nhiệm vụ mà nhà thầu phải thực hiện để đảm bảo an toàn môi trường và vệ sinh trong quá trình thi công

2

Chưa cung cấp được đầy đủ các giấy tờ:

– Sơ đồ tổ chức thi công, tiến độ thi công, tiến độ huy động công nhân, trang thiết bị máy móc

– Các giấy tờ kiểm định các thiết bị đang tham gia thi công

– Báo cáo giám sát nội bộ của PPMU chưa được lập

– Các giấy tờ liên quan tới công tác vận chuyển chất thải kèm tuyến đường vận chuyển

– Hợp đồng thu gom và vận chuyển xử lý chất thải nguy hại

– Nhà thầu cần lập đầy đủ các hồ sơ về công tác an toàn, đặc biệt lưu ý các thiết bị được đưa vào thi công phải được kiểm định về kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp

– PPMU và Tư vấn giám sát cần đôn đốc nhà thầu tuân thủ đầy đủ các quy định và có đủ các giấy tờ pháp lý mới cho thi công

3

Công tác giám sát và quan trắc môi trường định kỳ tại khu vực công trường thi công theo ESIA chưa được thực hiện

Đề nghị PPMU cần thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công tác quan trắc giám sát môi trường định kỳ theo đúng cam kết trong ESIA/EIA đã được phê duyệt.

4

Công tác tập huấn an toàn môi trường cho công nhân tham gia thi công trên công trường chưa được thực hiện

Nhà thầu cần tổ chức tập huấn về công tác an toàn cho toàn bộ công nhân trước khi được tham gia thi công. Tư vấn giám sát cần kiểm tra đầy đủ và đảm bảo công nhân đã được tập huấn mới được tham gia thi công trên công trường

5

Nhà thầu có sổ nhật ký thi công nhưng chưa cập nhật đến vấn đề môi trường

Nhật ký thi công của nhà thầu và tư vấn giám sát ngoài các thông tin về tiến độ thi công, các công việc triển khai trong ngày, cần bổ sung các thông tin đến việc sử dụng các thiết máy móc, nhân lực, và các vấn đề môi trường phát sinh hàng ngày.

6

Khu vực thi công không có biển báo công trình

Yêu cầu nhà thầu cần lắp đặt ngay biển báo công trình tại khu vực thi công và khu lán trại công nhân. Biển báo cần đầy đủ các thông tin về công trình, đơn vị chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công, thông tin về người đứng đầu có thể giải quyết các khiếu nại kèm số điện thoại liên lạc của cả chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công

7

Biển nội quy, quy định về ứng xử, vệ sinh môi trường, an toàn lao động… trong khu lán trại, công trường chưa có

Tại khu công trường và khu lán trại công nhân, nhà thầu cần bổ sung các biển báo về quy định ứng xử, biển báo an toàn lao động, biển báo vệ sinh môi trường,…

8

Khu vực thi công chưa được rào chắn xung quanh, đặc biệt là các vị trí nguy hiểm như hố đào tại đập C, chưa có biển cảnh báo nguy hiểm

Nhà thầu cần lập ngay hàng rào chắn tại các khu vực nguy hiểm do thi công và có biển cảnh báo, có thể sử dụng đèn chiếu sáng vào ban đêm tại khu vực nguy hiểm hoặc đèn phản quang.

9

Bãi tập kết nguyên vật liệu còn bừa bãi, chưa được thu dọn, chưa có biện pháp bảo quản nguyên vật liệu.

Đề nghị nhà thầu cần thu gom, dọn dẹp hàng ngày và có các biện pháp bảo vệ tránh rửa trôi vật liệu xuống hồ và gây mất vệ sinh khu vực.

10

Phương tiện vận chuyển vật liệu khi ra vào công trình không được che đạy theo quy định

Nhà thầu cần tuân thủ việc che đạy nguyên vật liệu khi vận chuyển để đảm bảo an toàn giao thông và tránh sự phát tán vật liệu ra môi trường. Tư vấn giám sát và PPMU cần giám sát chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá trình vận chuyển vật liệu

11

Các tuyến đường xung quanh khu vực công trường có phương tiện thi công và vận chuyển vật liệu không được tưới ẩm hàng ngày

Với các tuyến đường giao thông có phương tiện vận chuyển vật liệu cho dự án cũng như các khu vực xung quanh công trường thi công phải được tưới ẩm thường xuyên, đặc biệt vào những ngày hanh khô để hạn chế bụi phát sinh và giảm thiểu các tác động tới giao thông khu vực

12

Công nhân chưa được trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ.

Nhà thầu cần trang bị ngay và đầy đủ quần áo và thiết bị bảo hộ cho công nhân, đồng thời có chế tài đối với công nhân không sử dụng.

Tư vấn giám sát thi công cần theo dõi và kiên quyết không cho công nhân tham gia thi công nếu không sử dụng các thiết bị và quần áo bảo hộ lao động

13

Thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt của công nhân:

– Nhà thầu chưa trang bị các thùng chứa rác thải sinh hoạt tại công trường và lán trại công nhân theo quy định

– Khu vực thi công không có đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt nên nhà thầu tự thu gom và xử lý bằng phương pháp đốt ngay tại khu vực

– Khu lán trại có nhà vệ sinh nhưng chưa đảm bảo, ý thức của công nhân chưa đáp ứng yêu cầu

– Nhà thầu cần trang bị các thùng chứa rác thải sinh hoạt tại khu công trường và khu lán trại công nhân theo đúng cam kết trong kế hoạch hoạch bảo vệ môi trường (mỗi nơi từ 2-3 thùng chứa)

– Tập huấn về công tác an toàn và vệ sinh môi trường cho tất cả các công nhân

– Lắp đặt các biển báo về vệ sinh môi trường và có chế tài đối với công nhân tại khu công trường và khu lán trại công nhân

14

Rác thải nguy hại:

– Nhà thầu chưa có hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại tại khu công trường và khu lán trại công nhân

– Các chất thải nguy hại như thùng chứa dầu, dầu thải,… chưa được thu gom theo đúng quy định

– Tại khu công trường và khu lán trại công nhân, nhà thầu cần trang bị ít nhất mỗi nơi 01 thùng chứa chất thải nguy hại (có nhãn, có nắp đạy)

– Bố trí ít nhất 01 vị trí để tập kết các chất thải nguy hại. Vị trí tập kết này phải được xây dựng theo đúng quy định (có mái che, nền chống thấm và có biển báo,…)

15

Nhà thầu chưa trang bị tủ thuốc y tế, bình phòng cháy chữa cháy tại khu vực công trường và khu lán trại công nhân

Nhà thầu cần trang bị ít nhất 01 tủ thuốc với đầy đủ các dụng cụ và thuốc sơ cứu ban đầu, trang bị 4-6 bình chữa cháy tại khu vực dễ xảy ra cháy nổ ở công trường thi công (khu tập kết nhiên liệu,..) và duy trì trong suốt quá trình thi công

16

Công tác vệ sinh môi trường tại khu lán trại công nhân chưa đảm bảo

– Nhà thầu phải thường xuyên nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp khu nán trại và khu công trường.

– Bố trí và phân công người làm công tác vệ sinh môi trường hàng ngày